VV FAČR schválil přestupní řád FAČR

viz. https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/40

Z důvodu množících se dotazů ve skratce uvádíme vybrané odstavce registračního řádu :

  • Bez souhlasu mateřského klubu lze přestup v režimu amatérských hráčů uskutečnit na základě takového podání směřujícího k registraci přestupu hráče, které je uskutečněno v období od 1. 6. do 20. 6.
  • V jednom soutěžním ročníku může hráč přestup v režimu amatérských hráčů uskutečnit pouze dvakrát . Pro přestup na základě podání 1.-20.6 však platí, že je přestupem uskutečněným vždy až ke dni 1. 7. bezprostředně nadcházejícího soutěžního ročníku.
  • Stanovené odstupné je splatné do 10. 8. na základě oznámení, které členský klub obdrží prostřednictvím Elektronického informačního systému nejpozději do 1. 8., a to na bankovní účet, jehož identifikaci FAČR uveřejní na Portálu a z něhož FAČR bez zbytečného odkladu zabezpečí výplatu stanoveného odstupného na bankovní účet mateřského klubu vedený v evidenci FAČR.
  • úsek registrací – dotaz: Hana Hadrbolcová ved. 233029122 nebo 222, Milena Kiliánová 233029224,  Blanka Vomáčková 233029223.

V PŘÍPADĚ ŽE KLUB NEMÁ DRUŽSTVO V DANÉ KATEGORII:

1) Sekretariát FAČR provede přestup každého z omezovaných hráčů do jiného členského klubu vždy, když:
a) o to požádá nový klub a omezovaný hráč nebo jeho zákonný zástupce, popř. opatrovník;
b) žádost ve smyslu písmena a) bude Sekretariátu FAČR doručena v přestupním obdobím podle § 7 odst. 3 písm. a) nebo b) Přestupního řádu.
2) Sekretariát FAČR provede přestup omezovaného hráče zpět do mateřského klubu ke konci toho soutěžního ročníku, v němž omezovaný hráč na základě přestupu podle odstavce 1) působil

Pozn.: nový klub zašle v přestupním období poštou ( od 1. 7. do 22. 9. nebo
od 1. 1. do 31. 3.)
přestupní lístek podepsaný  hráčem a ověřený novým klubem adresu úseku registrací FAČR : Sekretariát FAČR ( úsek registrací), Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6