dotace MŠMT přes IS FAČR – nejčastější dotazy

DOTACE MŠMT přes IS FAČR do klubů

1) Proč klub nevidí v IS finanční podporu Program V – členská základna?

V případě, že v IS nevidíte vyčíslenou částku podpory, jsou dva hlavní důvody:

  1. a) váš klub nebyl přihlášen v ročníku 2016/2017 do žádné soutěže v rámci FAČR
  2. b) váš klub má jinou právní formu než spolek (dotaci z MŠMT mohou obdržet pouze spolky), pro tyto kluby bude

v nejbližší době otevřen zvláštní dotační program, o kterém budete informováni

2) Částka finanční podpory je nižší než jsme vypočetli.

Termín pro výpočet podpory byl stanoven na 28. 2. 2017. Pokud tedy například bylo členství vašich členů zaplaceno po

tomto datu, nemůžete obdržet tuto první část finanční podpory FAČR.

3) Jaký je termín pro podání žádosti o dotační prostředky?

Pevně určený termín pro podání žádosti není stanoven. Je pouze určen termín 15. 10. 2017, kdy jednotlivé kluby musí

zaslat FAČR rozpočet finanční podpory s identifikací nákladových položek. Termín předložení konečného vyúčtování je 31.

  1. 2017.

4) Musí klub doložit plnou moc administrátora, když administrátor klubu je zároveň statutárním zástupce klubu?

Toto vyplývá ze schválených stanov jednotlivých klubů. Pokud je ve stanovách uvedeno, že za klub jedná pouze předseda,

tak plnou moc nahrazuje čestné prohlášení předsedy klubu, že je zároveň statutárním zástupcem a je tudíž oprávněn

k odsouhlasení této dotační smlouvy.

5) Je nutné nahrát do IS naskenované potvrzení o vedení bankovního účtu?

Potvrzení o vedení bankovního účtu lze nahradit ověřenou kopií smlouvy o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíce).

6) Musí klub vést podvojné účetnictví?

Klub je povinen vést účetnictví dle zákona č. 563/1991 sb. ve znění pozdějších předpisů, což znamená buď vedení v plném

rozsahu (tzv. „podvojné účetnictví“), nebo ve zjednodušeném rozsahu.

7) Musí být součástí výroční zprávy účetní výkazy?

Ano, součástí výroční zprávy jsou i hospodářské výsledky ve formě účetních výkazů (rozvaha a výsledovka). Případně

přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.

8) Co vše musí OFS kontrolovat?

OFS musí zkontrolovat zejména splnění základních požadavků, tj. že všechny dokumenty odpovídají zadání, dle

jednotlivých požadavků (např. v kolonce čestné prohlášení je přiloženo opravdu čestné prohlášení apod.). Důležité

upozornění: Veškerá odpovědnost za jednotlivé podklady je pouze na příslušných subjektech tj. klubech – žadatelích.

Rozlosování podzim 2017/18

 

Trenérský on-line kurs – Grassroots leader kurs !

Od 1. 7. 2017 budou muset mít alespoň tuto licenci povinně všichni trenéři, kteří působí u týmů mládeže v roli trenérů nebo asistentů. Zdroj: FAČR

Byla spuštěna nová trenérská online licence Grassroots leader

Začínající trenéři mají od 1.4. 2017  nového pomocníka – online  trenérskou licenci Grassroots leader.

Fotbalová asociace České republiky si velmi váží Vaší energie, kterou stovky rodičů a nadšenců věnuje práci s našimi nejmenšími fotbalisty. Těmto lidem by FAČR v této nelehké práci ráda podala pomocnou ruku, a proto byl vytvořen a 1. 4. 2017 spuštěn základní stupeň trenérského vzdělání, který je zaměřen především na děti, které s fotbalem začínají, nebo nedávno začaly. Jedná se o kategorie předpřípravek a přípravek, tedy děti zhruba od 5 do 11 let věku.

,,Věříme, že licence Grassroots Leader zasáhne a ovlivní co největší množství lidí, kteří se pohybují kolem malých fotbalistů. Jeho spuštěním bychom rádi docílili co nejširší a hlavně jednotné informovanosti všech, kteří děti trénují. Vše je připraveno v co nejstručnější formě, ale zároveň v souvislostech, které jsou pro správnou výchovu velmi důležité. Nejde jen o organizaci tréninku, ale třeba i to, jak s dětmi mluvit a jak se k nim chovat, nebo jak jejich rodičům pomoci nastavovat správnou životosprávu, co si vzít k pití, jaké mít kopačky a jak dětem komplexně pomáhat.“ řekl k licenci tvůrce obsahu Antonín Plachý, vedoucí trenérsko-metodického úseku FAČR. ,,Rozhodli jsme se také, že tento certifikát dáme i jako povinou součást kurzů vyšších licencí, bude to vlastně takové domácí večerní samostudium,“ dodal ještě k využití licence Plachý.

V rámci této online licence naleznete základní tématické celky, které by měl každý začínající trenér znát, a to koučink a pedagogika, herní koncepce, biomedicína a první pomoc, plán tréninku a organizace a jako poslední spolupráce s rodiči a vývoj dítěte. ,,Věříme, že tato první trenérská licence poslouží i k osobnímu rozvoji především mnoha rodičů a pomůže zkvalitnit trenérskou práci u dětí. Licenci navíc bude možné získat z pohodlí domova, protože kompletně probíhá online. Licence bude zcela zdarma, budoucí trenéři a trenérky tak budou muset obětovat pouze přibližně šest až osm hodin času, který si ale mohou rozvrhnout dle svých časových možností, není třeba vše splnit najednou. Licence pak bude platná stejně jako ostatní typy licencí, a to 3 roky, během kterých se mohou uchazeči přihlásit na vyšší licence, případně po 3 letech opět splnit test pro obnovení Grassroots leader certifikátu,“ doplnil na závěr jeden z tvůrců licence Michal Blažej, Grassroots manažer FAČR.

Od 1. 7. 2017 budou muset mít alespoň tuto licenci povinně všichni trenéři, kteří působí u týmů mládeže v roli trenérů nebo asistentů.

Licenci je možné získat na adresách leadercertifikat.fotbal.cz a stansetrenerem.fotbal.cz

Pískej, mávej, rozhoduj – staň se rozhodčím

Staň se rozhodčím

Není pochyb, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety. Je to hra jednoduchá, ale přitom nesmírně vzrušující, přinášející lidem kladné i záporné emoce v mimořádných dávkách. Je jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami. A přitom klade jen minimální nároky na výstroj a vybavení.

Pro první udělení Licence C musí uchazeč splnit nejméně tyto podmínky:

a)     být registrovaným členem Fotbalové asociace ČR (FAČR) s platným identifikačním číslem (ID). Podmínky a způsob získání členství ve FAČR naleznete ZDE

b)     stáří minimálně 15 let (uchazeč mladší 18 let musí předložit také ještě písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka s výkonem funkce rozhodčího)

c)     další podmínky dle §5, odst. 3:

a)     ovládat český jazyk slovem i písmem,

b)     na vyžádání doložit svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů ne starším šesti měsíců,

c)     podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů (FAČR nakládá s osobními údaji striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů),

d)     na vlastní náklady se podrobit zdravotním prohlídkám způsobilosti výkonu funkce rozhodčího a na vyžádání předložit komisi rozhodčích výsledky požadovaných zdravotních vyšetření nebo testů,

e)     absolvovat vstupní školení předpisů FAČR a splnit prověrky z teorie a fyzické připravenosti ve stanoveném rozsahu.

Jak a kde se přihlásit:

 vyplněním elektronické přihlášky

  • uchazeč se automaticky dostane do evidence příslušné Komise rozhodčích OFS dle svého trvalého bydliště a zástupce této KR jej bude kontaktovat s podrobnostmi k výkonu funkce rozhodčího
  • odkaz na přihlášku : https://rozhodci.fotbal.cz/referee/registration-form