dotace přes IS FAČR – informace pro kluby

Věc: Žádosti o dotace přes IS FAČR  

 

Dobrý den.

Jak jistě víte v IS FAČR mají kluby možnost požádat o finanční podporu programu V – členská základna. Řada z vás (klubů) tak již učinila a odeslala žádost ke schválení.

Celá řada klubů však doposud tuto žádost nepodala. Na základě informací finančního ředitele FAČR p. Kabelky jedná se cca od 600 klubů a částku cca 7 mil. CZK.

POZOR – pokud kluby nepožádají do 10.10.2017 o tuto finanční podporu, VV FAČR rozhodne  o následném využití této podpory jiným způsobem.

OFS Nymburk vyzývá všechny kluby o urychlené vyplnění žádostí v IS FAČR a odeslání těchto žádostí ke schválení OFS. Vše se provádí pouze přes IS FAČR.

Dále si vás dovoluji upozornit na následující skutečnosti které je třeba dodržet:

Podporovaný je oprávněn použít dotaci na:

  • mzdové náklady
  • spotřebu materiálu
  • cestovné
  • ostatní a jiné služba (včetně nákladů na služby trenérů)

Bližší specifikace je uvedena ve Smlouvě o finanční podpoře, kterou vám přes IS posílá FAČR po schválení žádosti.

Dále je nutné dodržet následující:

  • osobní a mzdové náklady je možné čerpat maximálně do výše 75% poskytnuté podpory
  • z celkové částky podpory se podporovaný zavazuje, že vynaloží 25% částky na podporu sportování dětí a mládeže (včetně organizace)
  • z celkové částky podpory se podporovaný zavazuje, že vynaloží na údržbu a provoz administrativní budovy ve vlastnictví oprávněného žadatele, maximálně 10%
  • do 15.10.2017 je podporovaný (tzn.klub) povinen písemně informovat podporovatele o rozpočtu podpory s % identifikací nákladových položek, s tímto bodem prosím zatím vyčkejte. O způsobu vás budeme informovat prostřednictvím emailu 12.10.2017 ve večerních hodinách.

V současné době připravuje FAČR interaktivní vyúčtovací formuláře podpory FACŘ 2017. Tyto formuláře budou k dispozici (dle informace z FAČR) od 10.10.2017 v IS FAČR. Vzhledem k tomu, že FAČR připravuje aktiv zástupců OFS a KFS, na kterém bude zástupce seznamovat s vyplňováním těchto formulářů na 12.10.2017, prosím tyto formuláře zatím nevyplňujte. Po výše uvedeném aktivu vás budeme informovat jak dále postupovat.

V případě dotazů prosím pište na email nebo volejte.

Za OFS Nymburk

Roman Myška v.r. – sekretář OFS, mobil 734 248 395

info@ofsnymburk.cz